Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

BAKEŞ İki Dilde Eğitim Konferasının Sonuç Bildirgesini Açıkladı

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi, 14 Ocak 2011 tarihinde düzenlediği “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferansın sonuç

Batı Trakya 20 Şubat 2012
BAKEŞ  İki Dilde Eğitim Konferasının Sonuç Bildirgesini Açıkladı

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi, 14 Ocak 2011 tarihinde düzenlediği “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferansın sonuç bildirgesini ve eğitim konusundaki önerileri basın toplantısıyla açıkladı.

Basın toplantısı 20 Şubat 2012 Pazartesi akşamı Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği lokalinde düzenlendi. Toplantıda Ocak ayında düzenlenen “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferansın sonuç bildirgesi BAKEŞ Başkanı Cemil Kabza tarafından okundu. BAKEŞ Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda okunan sonuç bildirgesinin Türkçe, Yunanca ve İngilizce olmak üzere üç ayrı dilde hazılandığı açıklandı. 

Bununla birlikte bildirgenin gerek Türkiye gerek ülkemiz Yunanistan ve gerekse uluslararası arenada yetkili mercilere gönderileceği belirtirdi. BAKEŞ Başkanı Cemil Kabza konferasın sonuç bildirgesinin ardından tıpkı konferanstaki konuşmasında olduğu gibi basın toplantısında da artık Eğitim Şurasının yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğunu vurguladı ve Danışma Kurulu’na şuranın düzenlenmesi konusundaki mesajını yeniledi.

Bununla birlikte toplantıda BAKEŞ’in eğitim konusundaki önerileri de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması konulu konferansın sonuç bildirgesi ve BAKEŞ’in eğitim konusundaki öneriler şu şekildedir;

BATI TRAKYA AZINLIĞI KÜLTÜR VE EĞİTİM ŞİRKETİ TARAFINDAN 14 OCAK 2012 TARİHİNDE DÜZENLENEN “İKİ DİLLİ EĞİTİM VE AZINLIK OKULLARINDA UYGULANMASI” KONULU KONFERANSIN SONUÇ BİLDİRİSİ

BATI TRAKYA AZINLIĞI KÜLTÜR VE EĞİTİM ŞİRKETİ (BAKEŞ) tarafından düzenlenen “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferansta Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitimi ile ilgili durum tespiti yapılmıştır. Yapılan sunumlar doğrultusunda Azınlık Eğitimin her kademesindeki mevcut sorunlar gözden geçirilmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir. Toplantıda gündeme getirilen konular özetle aşağıda sunulmuştur.

Batı Trakya Türk Azınlığı Okullarında Mevcut Durum:
- Batı Trakya Türk Azınlığına anadili Türkçe’de hizmet veren bir anaokulu bulunmamaktadır.
- Batı Trakya Türk Azınlığının yaşadığı mevcut koşullar ve Azınlığın geleceği göz önünde bulundurulduğunda, eğitimin her kademesinde, değerler eğitimi, rehberlik eğitimi, aile ile iletişim ve eğitim başarısının denetlenmesi konusunda bir hizmet sunulmamaktadır.
- Batı Trakya Türk Azınlığı okullarında görev yapan öğretmenler için hizmet içi seminerler yapılmamaktadır.
- Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunun Öğretmenlerin “Türkçe Okul Kitapları” konusunda talep ettiği seminerlerin ertelendiği tespit edilmiştir.
- Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim kurumları ve Türkiye’deki eğitim kurumları arasında bir kardeşlik işbirliği henüz yoktur.
- Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim kurumları ders araç ve gereçleri, okul kütüphaneleri ve öğretmen yeterliliğinden yoksundur.
- Batı Trakya Türk Azınlığında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara hizmet verecek bir okulun veya Azınlık okullarında özel eğitim sınıflarının bulunmadığı tespit edilmiştir.
- Batı Trakya Türk Azınlığı eğitimini özel ve özerk kılan yasaların ihlal edildiği, Azınlık okullarında okutulan Türkçe ders sayılarının peyderpey azaltıldığı gözlenmiştir.
- 1951 Kültür Antlaşması sonrası uygulamaya konan kontenjan öğretmenlerinin sayısının ilgili düzenlemelere aykırı olarak azaltıldığı tespit edilmiştir.
- Kontenjan öğretmenlerinin sadece Gümülcine merkez okullarında görevlendirilmesinin ihtiyaçlara yanıt vermediği tespit edilmiştir.
- Azınlık okulları encümenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının kısıtlanmış olduğu tespit edilmiştir.
- Encümen seçimleri duyurusu için Bakanlık kararında öngörülen beş günlük sürenin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.
- Yunan Devleti tarafından azınlık okullarında Yunanca’nın daha iyi öğretilmesi için alınan tedbirlerin Türkçe müfredat için alınmadığı tespit edilmiştir.
- Batı Trakya Türk Azınlığının Batı Trakya Bölgesi nüfusunun yaklaşık P’sini oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda İskeçe ve Rodop ilinde sadece birer azınlık ortaokul ve lisesinin bulunduğu ve bu okulların öğrenci kapasitesinin ihtiyaca cevap veremediği tespit edilmiştir.
- Kapatılan Selanik Özel Pedagoji Akademisi yerine açılan bölümle ilgili bir belirsizlik olduğu ortaya çıkmıştır.
- İskeçe Muzaffer Salihoğlu Özel Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin yeni bir bina ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.
- Azınlık liselerinde lise son sınıfı öğrencilerinin, Türkçe olarak okutulan derslerden   Yunanca olarak ve dışarıdan gelen bir komisyon huzurunda sınava tabi tutulduğu, bu durumun öğrencilerin mağduriyetine yol açtığı görülmüştür.

Yapılan tespitler sonucunda Batı Trakya Türk Azınlığının içinde bulunduğu sıkıntılı durumun giderilmesi için alınması gerekli tedbirler:
1- Azınlık okullarının bulunduğu bölge ve köylerde Azınlığın anadili Türkçe’de eğitim verecek Azınlık anaokullarının kurulması,
2- Batı Trakya Türk Azınlığı okullarında azınlık çocukları ve ailelerine eğitimin her kademesinde, değerler eğitimi, rehberlik eğitimi, aile ile iletişim ve eğitim başarısının denetlenmesi konusunda hizmet verecek lokal ve gezici birimlerin oluşturulması,
3- Batı Trakya Türk Azınlığı okullarında görev yapan öğretmenlere yılda en az bir defa hizmet içi eğitim seminerlerinin yapılması,
4- Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenlerin “Türkçe Okul Kitapları” konusunda talep ettiği seminerlerin biran önce gerçekleştirilmesi,
5- Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim kurumlarının, Türkiye ve Yurt Dışındaki okullarla kardeş okul ilişkisi kurması konusunda desteklenmesi,
6- Batı Trakya Türk Azınlığı okullarının çağdaş eğitim araç gereçleri ve kitaplarla donatılması ve öğretmen yeterliliği konusunda desteklenmesi,
7- Özel ihtiyaçlara sahip Batı Trakya Türk Azınlığı çocuklarına İskeçe, Rodop ve Meriç illerinde eğitim hizmeti verecek yeterli sayıda özel azınlık okulunun kurulması veya Azınlık okulları bünyesinde sınıflar oluşturulması,
8- Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim sisteminde yasalarla belirlenmiş Türkçe müfredatın tekrar bu yasalara uygun hale getirilmesi ve Türkçe ders saatlerinin çoğaltılması,
9- Batı Trakya’da görev yapacak Türk vatandaşı kontenjan öğretmenlerin sayısının tekrar 35’e yükseltilmesi ve bu öğretmenlere İskeçe ve Meriç bölgelerinde de görev verilmesi,
10- Azınlık okul encümenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının, anlaşmalara ve kanunlara uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve encümenlerin öğretmen seçme yetkilerinin geri verilmesi,
11- Encümen seçimlerinin gereğine göre yapılabilmesi için yeterli bir süre önce duyurulması,
12- Yunancanın daha iyi öğretilmesi için Devlet tarafından alınan ek tedbirlerin Türkçe müfredat için de alınması,
13- İskeçe, Rodop ve Meriç illerinde Azınlık ilkokullarından mezun olan bütün çocuklara cevap verebilecek Azınlık Ortaokul ve Liselerinin kurulması,
14- Kapatılan Selanik Özel Pedagoji Akademisi yerine açılan bölümle ilgili belirsizliğin giderilmesi için gereken açıklamaların yapılması ve bu kurumda azınlık okullarında görev yapmak üzere yetiştirilecek öğretmenlerin azınlığın talepleri doğrultusunda yetiştirilmesi,
15-  İskeçe Muzaffer Salihoğlu Özel Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin yeni bina ihtiyacının acilen giderilmesi,
16- Azınlık liselerinde lise son sınıfı öğrencilerinin, Türkçe olarak okutulan derslerden   Yunanca olarak ve dışarıdan gelen bir komisyon huzurunda sınava tabi tutulması uygulamasına son verilmesi,

BATI TRAKYA AZINLIĞI KÜLTÜR VE EĞİTİM ŞİRKETİ (BAKEŞ) tarafından düzenlenen “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferans azınlığın eğitim sorununun Batı Trakya Türklerinin en önemli sorunu olduğunun bir kez daha gözler önüne sermiştir. Konferans eğitim konusunda durum tespiti ve yaşanan problemlere çözüm önerilerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. BAKEŞ, Batı Trakya Türk Azınlığının her fırsatta tekrarladığı diyalog talebini bir kez daha vurgulayarak Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitim Sorunlarının çözümü için Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlıklarını işbirliğine; ilgili tüm merci, kurum ve kuruluşları ise eğitim alanındaki ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapmaya davet etmektedir.

 

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr